اسراییل و شناخت فرهنگ صهیونیسم

موضوع مورد مطالعه این وبلاگ صهیونیسم است

اسراییل و شناخت فرهنگ صهیونیسم

موضوع مورد مطالعه این وبلاگ صهیونیسم است

متاسفانه کتابهای اسراییل مریض هستند. مردمی که با اندیشه های غلط پرورش می یابند تصمیم های اشتباه می گیرند. من سعی می کنم روی این وبلاگ بیشتر ترجمه کنم. صهیونیسم باید برچیده شود

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ובחרת בחיים» ثبت شده است

صفحه 39

نظر رابی والدنبرگ

رابی والدنبرگ تضاد بین ردباز و پری مگدیم را حل می کند. او فرض می کند که پری مگدیم فقط حالتی را در نظر می گیرد که  دارو به کس دیگری تعلق دارد، مثلا به بیمارستان. در این حالت بیمارستان باید دارو را به کسی بدهد که زندگی اش واقعا در خطر است ؛  ولی اگر دارو متعلق به یکی از بیماران باشد . اصل ردباز صحیح است—وضعیت تو مهمتر از وضعیت دوستت است.

1.      الف جدول زیر را کامل کنید ، سه نظری را که آموختید مشخص کنید

ب نظر شما درباره  موضع گیری رابی والدنبرگ چیست؟ شرح دهید.

 

اصل الف

اصل ب

اصول را بیان کنید

باید تردید را احتمالا کنار گذاشت

وضعیت او از وضعیت دوستش مهمتر است

کاربرد اصول را بیان کنید

پری مگدیم

ردباز

تنظیم اصول

(رابی والدنبرگ)

 

 

 

2.      به نظر شما چطور باید با دو بیمار برخورد کرد " وضعیت واقعا خطرناک" و دارو به بیمارستان تعلق دارد؟ آیا باید دارو را بین آنها تقسیم کرد ؟  یا اینکه همه آنرا به یکی از آنها داد؟  اگر اینطور است به چه کسی؟و شاید به هیچکدام از آنها نداد؟

3.      جواب خود را بر اساس اصولی که تا اینجا آموختید بیان کنید.


  • مسلمان .

صفحه 38

نظر ردباز

ردباز  (رابی دود بن زامرا)(قرن 16، مصری) براساس قواعد:  تردید او—بهتر است که از دوستش مطمدن شود--  به عبارت دیگر انسان باید در شرایطی که وضعیت او خطرناک است خودش را ترجیح بدهد( =وضعیتی که در هنگام بیماری زندگی اومورد تهدید باشد) در مقایسه با دوستش که .ضعیت او واقعا خطرناک است (=بیماری خطرناک که زندگی او را واقعا تهدید می کند).

این مورد با کلمات ردباز بیان می شود ، که نه تنها بیمار مجبور نیست که داروی خودش را به دوست بیمارتر از خودش بدهد،  ولی اگر او آنرا بدهد ، او در واقع درباره زندگی خودش تصمیم گرفته است. ردباز بر اساس این اصل حکم می کند که "زندگی ات مقدم بر زندگی دوستت است".

نظر پری مگدیم:

 برای نظر ردباز حکم دیگری است ،  رابی یوسف  بار مئیر تااومیم (قرن 18 ،فرانکفورت) در مقاله "پری مگدیم" براساس اصل دیگری بیان می شود : "احتمال رد شک" بر اساس این اصل مشخص می شود که از بین دو بیمار یکی "وضعیت خطرناک" و دیگری "وضعیت واقعا خطرناک " باید آن کس ترجیح داده شود که وضعیتش واقعا خطرناک است.

پرسشها

به زبان خود این اصول را بیان کنید:

1.الف :وضعیتی که در آن برای او دوستش ارجحیت دارد    ب  احتمال رد شک

مثالی بیاورید ( نه به طور لزوم از محدوده اخلاق پزشکی ) برای همه اصول

2.الف به نظر شما نظر ردباز درباره این سوال چه خواهد بود: چطور باید انسانی که منتظر پیوند کلیه است اقدام کند ، اگر بعد از او در نوبت انسانی باشد که زندگی اش در خطر فوری قرار دارد؟ توضیح دهید.

ب . چگونه باید بر اساس نظر پری مگدیم در اینمورد عمل کرد ؟ چرا؟

3.      سعی کنید نظر خودتان و نظر دیگران را مقایسه کنید.چطورباید دو اصل پیشنهاد شده را قبول کرد، همچنین هردو را با هم؟


  • مسلمان .

صفحه 37

آیا پیوند عضو را برای انسانی که زندگی اش در خطر فوری قرار دارد به جای انسانی که زندگی اش کمتر در خطر است باید انجام داد، کسیکه به نظر پزشکان می تواند در وضعیت فعلی به همین صورت زندگی کند و زمان بیشتری را برای پیوند کلیه صبر کند؟

یکی از راههای تصمیم گیری در مسائل اینچنینی این است که به آدم منتظر برای پیوند کلیه مراجعه شود و خواهش شود که جایش را برای خوبی در حق دیگری واگذار کند.

نظر شما چیست؟آیا شما از آدمی که زمان زیادی را در نوبت پیوند کلیه بوده انتظار دارید که برای خوبی در حق دیگری از نوبتش صرفنظر کند؟

(این مهم است که توجه کنیم در زمان انتظار او از بیماری بسیار رنج می برد ، به دیالیز وابسته خواهد شد و ممکن است به شرایطی برسد که زندگی اش در خطر باشد)

در مقابل شما سوالی قرار دارد که برای رابی الیعازر یهودا والدنبرگ رخ داد.

در طول خواندن پاسخ ، سعی کنید ببینید که آیا این کلمات برای بحث درباره مسئله پیوند کلیه مفید هستند.

رابی الیعازر یهودا والدنبرگ

یکی از مهمترین دستورات هالاخا در دوره ما . او به عنوان رییس دادگاه رابی ها در قدس کارمیکرد و پاسخ های زیادی را منتشر کرد. اودر نوشته هایش اغلب به سوالات موجود در مطابقت با قوانین یهودی میپردازد بخصوص به سوالاتی درباره امور پزشکی.

رابی والدنبرگ وضعیت دو  مریض را بحث می کند، که یکی از آنها در "وضعیت خطرناک" قرار دارد—به عبارت دیگر ممکن است که بیماری زندگی او را تهدید می کند—دومی در وضعیت خطرناک قرار دارد—به عبارتی دیگر بیماری قطعا زندگی اش را تهدید می کند. برای بیماری که "زندگی اش در خطر است " داروی لازم فقط برای یک نفر وجود دارد. سوال این است : آیا او باید (یا اینکه ممکن است)از داروی خود به نفع دوستش که زندگی او در خطر قطعی قرار دارد صرفنظر کند؟

در ابتدای پاسخ به این سوال رابی والدنبرگ به جایگاه دستورات نسلهای قبل تر اشاره می کند که با پرسش های مشابهی سروکار داشتند، . همین موضوع در اینمورد صدق می کند. او دو نظر مختلف را از ردباز و پری مگدیم بیان می کند.


  • مسلمان .

صفحه 36

اولویت های درمان پزشکی –اخلاق و پزشکی

حتی امروزه هم مسائل اخلاقی درباره زندگی و مرگ پیش می آیند، به عنوان مثال در زمینه پزشکی.

اخلاق

اخلاقیات یکی از  شاخه های فلسفه است. در یونانی : شخصیت اخلاقی آدم و ابعاد آن. اخلاق بنابر گفته یونانی ها ،بستگی به اصلاح ابعاد انسان دارد (ویژگی های شخصیتی)

اخلاق پزشکی با سوالات زیادی پیرامون ارتباط پزشک با بیمار و تقدس زندگی سرو کار دارد ،در تعیین جایگاه و حقوق جنینی که هنوز متولد نشده است(آیا آنها فرزندان زنده انسان اند؟)، در تقسیم منابع محدود مالی برای نیازهای بهداشتی متفاوت، در محدودیت آزمایشهای پزشکی روی افراد بشر و موارد بیشتر.

یکی از موارد پزشکی که در آن مسائل اخلاقی زیادی مطرح می شود موضوع پیوند اعضا است. در کشور اسراییل افراد زیادی برای پیوند کلیه منتظر هستند. هنگامیکه در بیمارستان یک کلیه مناسب برای پیوند وجود داشته باشد بلافاصله به اولین نفر منتظر در صف پیوند اطلاع داده می شود، و در اولین فرصت عمل جراحی انجام می شود.متاسفانه بسیاری از کسانیکه منتظر هستند قبل از اینکه نوبتشان برسد می میرند.

گاهی اوقات بیمارستان با مسئله سختی مواجه میشود:

آیا کسیکه وضعیت بدتری دارد باید زودتر از کسیکه در نوبت اول است پیوند کلیه دریافت کند؟

آیا باید بچه ای را که وضعیت بدی از لحاظ کلیوی دارد و زندگی اش در خطر است را به آدم مسنی که زندگی او هم در خطر است ترجیح داد؟


  • مسلمان .

 

صفحه 35

سوالها

الف آیا نازی ها تعیین کردند که چند نفر از صنعتگران باید در گتو زنده بمانند و چند نفر از صنعتگران باید به اتاقهای گاز بروند؟

ب نازی ها از یودرنت چه می خواستند؟

2 در پاسخ هایی که خواندید دو مسئله مطرح می شود

الف چه مسائلی وجود داشت که یودرنت باید با وجود آنها تصمیم می گرفت؟

ب مسئله ای که همه صنعتگران با آن مواجه بودند چه بود؟

3 اگر یکی از صنعتگران با زور یکی از کارتها را برای خودش می دزدید ، تا نجات پیدا کند—در داستان آب برای دونفر در چه چیزی شبیه صاحب مشک میشد، و از چه نظر با او متفاوت بود؟

4 رابی آشری در هنگام قضاوت درباره مسئله یودرنت در باره مسئله ای که با آن درگیر بودند در سه بخش حکم کرد. سه حکم که در سه بخش 1 و 2و 3 آمده است

عقیده اول (1) :

الف چه مسئله ای در این بخش مطرح است، مسئله یودرنت یا مسئله صنعتگران؟

ب  دستورالعمل فعالیت هایی که باید بشود در این بخش چیست؟

ج دلیل این دستورالعمل چیست؟

عقیده دوم  2

الف در قسمت دوم کدام مسئله گنجانده شده است، مسئله یودرنت یا مسئله صنعتگران؟

ب دستورالعمل فعالیت هایی که باید انجام شود در این قسمت چیست؟

ج  دلیل این دستورالعمل چیست؟

عقیده سوم 3

الف  دستورالعمل فعالیتهایی که باید انجام شود بر اساس این نظر برای مسئولان یودرنت چیست؟

ب دلیل دستورالعمل داده شده در این بخش چیست؟( در این ارتباط  موضوع "نجات" را توضیح دهید)

5 رویداد آب برای دو نفر از چه نظر شبیه رویداد ارائه شده در اینجا می باشد ، و از چه نظر متفاوت است؟

کلمات رابی شاموئل ایدلاس که در بیان پاسخ و عقیده رابی آشری که بعد از جنگ به آنها رسیده را استفاده کنید.

6 به نظر شما کدام یک از رویکردهای رابی آشری به زندگی بشر بیش از بقیه رویکردها احترام میگذارد؟

 


  • مسلمان .

صفحه 34

سوال دوم :

آیا برای صنعتگران مجاز است که کارتهای گفته شده را بربایند و به این طریق باعث کشته شدن دوستان صنعتگرشان شوند؟

پاسخ

1)      از یک طرف میشود گفت که در این رویداد همه صنعتگران  در همه کارتها شریک هستند—زیراکه ما آنها را به همه داده بودیم. همه در آنها سهمی دارند، و اگر اینطور باشد هرکسی میتواند آنها را برباید زیراکه سهمی در آن دارد.

2)      بعد از آن ، زمانیکه میخواستم  این سوالها و جوابها را بعد از جنگ برای چاپ بیاورم ،دوست نابغه ام رابی اسراییل گوتسمن من را دید ، او رییس شهرک لوباویچ بود. آنچه که از رابی شاموئل ایدلاس درباره آن قسمت از تلمود گفت ، که در آن درباره مشک آب گفته شده – و این بیان او است :

و زندگی دوستت به دست توست – زندگی تو مهمتر است ، نام او "مردم تو" است هرکاری که او کرده (= برادرت) از تو حمایت کرده. و در درس رابی آکیوا به نظر می رسد " که اگر مشک آب متعلق به هر دو آنها بود – در هر صورت رابی آکیوا با نظر بن پتورا موافقت می کند( و آن اینست که هر دوی آنها خواهند مرد، و در باره اینکه که یکی از آنها مرگ دوستش را شاهد خواهد بود) و ممکن است که می خواهد بگوید (به صورتی دیگر ) "آیا دیده ای که خون تو رنگین تر از خون دوستت است" (اگرچه رابی شاموئل ایدلاس در نظر خود راجع به موضوع( در باوا پیشنهاد می کندס"ב,ע"ב).بنابر این ها مشخص است که همه آنها در کارت ها شریک هستند. ما مجبور خواهیم شد که عکس حرفی را که گفتیم بیان کنیم. باید بگوییم که برای آنها ممنوع است که آنها را بدزدند، زیراکه او خود را با چیزی نجات می دهد که درواقع متعلق به دوست او می باشد

3)      با اینحال به نظر می رسد که نیاز به دقت بیشتری وجود دارد . میتوانیم بگوییم که ممکن نیست بین رویداد گتو و رویداد مشک آب تساوی برقرار کرد که فقط با افراد سرو کار دارد.در هر صورت قصد شریران این بود که همه را از بین ببرند. فقط به طور موقت راهی از طریق کارتهای داده شده برای نجات عده ای از یهودیان داده شد. که به وسیله آلمانها داده شد. و توزیع  آنها باعث نجات افراد میشد.

و بعد از آن چیزهایی از نابغه بزرگ رابی شاپیرا زاتسل شنیدم که رییس خانه قضاوت کوونا بود و این چیزها را شنیدم : در هفتم خشوان 5702 (26 اکتبر 1941) گروه افراد باقی مانده گتو را در میدان بازار  به هم ریخت زنان مردان وکودکان را. معلوم بود که تعداد زیادی از افراد به مرگ محکوم خواهند شد. و اعضای انجمن گتو آمدند تا از خانه قضاوت بپرسند که چگونه تورات را اجرا کنند، و بعد از تصمیم دادگاه ، پدر خانه قضاوت اینطور حکم کرد: در یک حصار دوستی و آرامش از جامعه یهودیان بیرون آمد تا آن را از بین ببرد. و در این گیرو دار که ممکن است قسمتی از جامعه را نجات داد روسای جامعه باید روحیه خود را حفظ کنند و مسئولیت انجام کاری برای نجات هر کس که ممکن است را بر عهده بگیرند.

و در اینجا  به نظر می رسد که گرفتن کارت ها و همچنین تقسیم آنها به معنای نجات است و مناسب نیست که این موضوع را با وضعیتی که افراد به تنهایی در آن درگیر هستند مقایسه کرد و اگر اینطور باشد افراد انجمن باید کارتها را در دست بگیرند و آنها را توزیع کنند


  • مسلمان .

صفحه 33

یودرنت

نام انجمن های یهودی که در راس گروههای یهودی در مناطقی بودند که به دست آلمانها اشغال میشد در جنگ جهانی دوم (یودن=یهودی ها)

درابتدای این جنگ ، قبل از کشتن بسیاری از یهودیان اروپا ، روسای یودرنت نگرانی های روزانه گروهشان را داشتند و نگرانی اجرای دستورات آلمانها.  

در این دوره افراد یودرنت گاهی مجبور بودند تصمیمات سختی بگیرند بخصوص در مورد فرستادن افراد به اردوگاههای کار اجباری و مصادره اموال و از این قبیل.

مسائل بسیار مشکلی در مقابل روسای یودرنت قرار داشت هنگامیکه  شروع به فرستادن افراد از گتو ها به اردوگاههای کار اجباری کردند.مواردی بودند که در آن روسای یودرنت تصمیم گرقتند کارشان را با آلمانها به اشتراک بگذارند با این امید که به نجات یافتن بخشی از یهودیان کمک کنند. اگرچه مثال مدیریت یودرنت در گتو ورشو شناخته شده است آدم چارنیکوف که در هنگام فرستادن ساکنان گتوی ورشو برای مرگ خودکشی کرد.

رویداد زیر از کتاب رابی آشری برداشته شده است، چیزیکه به نام "از عمق"  خوانده میشد نامی که در لهجه نمایانگر میزان اضطرابی است که یهودی ها در سوالاتشان ازرابی آشری در دوران هولوکاست داشتند.

سوالی که درباره یک مسئله میخواهم بپرسم : آیا مجاز است که انسان در شرایطی خودش را نجات بدهد که باعث بشود دوستش بمیرد؟

در 23 ام ایلول 5702 (15 سپتامبر 1941)، رییس آلمانی درباره موضوع گتو کاناس تصمیم گرفت ، که لعنت بر نام یاردن ، فقط 5000 نفر در گتو باقی مانده بودند، و باقی مانده به اردوگاههای مرگ فرستاده شده بودند. 5000 نفر باقی مانده صنعتگران و خانواده هاشان بودند. و بعضی از آنها کارتهای سفید داشتند تمام کسانی که در گتو باقی مانده بودند. شاید همانطور که در گتو نزدیک آنها بود 30000 نفر یهودی که ده هزار نفر از آنها صنعتگر به همراه خانواده هایشان بودند. شورش بزرگی به وقوع پیوست و با توسل به زور افراد قوی کارتهای گفته شده را از افراد انجمن ربودند.

حالا سوالی که میخواهم بپرسم.

آیا برای اعضای انجمن مجاز است که کارتهایی را بگیرند و آنها را بین صنعتگران قسمت کنند همانطور که توسط فرمانده یاردن دستور داده شد که لعنت بر نام او باد.


  • مسلمان .

 

صفحه32 

گتو

قسمتی مشخص از شهر که یهودیان در آن تجمیع میشدند و زندگی می کردند و واقعا مجبور میشدند فقط در آن قسمت باشند

گتوهایی که در اروپا بودند از سده 12 شروع شدند،اینکار  با تصمیم مجلس مسیحی انجام شد که می خواستند یهودیان را از مسیحی ها جدا کنند. در ادامه انقلاب فرانسه ( در پایان قرن 18) و گسترش ایده تساوی بین مردم ، گتو ها در اروپا ملغی شدند.

در هنگام جنگ جهانی دوم ، آدولف هیتلر ، دیکتاتور آلمانی دستور داد همه یهودیان را در نقاطی که اشغال می کرد در گتو محصور کنند. گتوها مرحله میانی عمل نابود کردن یهودیان به دست نازیها بودند. یهودیان زیادی مجبور بودند در کتوهای مملو از آدم بدون غذا بدون دارو و بدون هیچ راهی برای بدست آوردن مایحتاج زندگی زندگی کنند. آنها مجبور به کار اجباری برای نازیها بودند. بسیاری از آنها از بیماری مردند. در این  شرایط غیر انسانی یهودیان در گتوها میجنگیدند و به سختی کار میکردند تا شرایط جدایی متقابل را حفظ کنند وبه کودکان آموزش بدهند و سازمان فعال برای [آموزش] فرهنگ به بزرگسالان. در مرحله  آخر یهودیانی را که در گتوها باقی می ماندند به اردوگاههای مرگ انتقال می دادند. در چند گتوگروههای زیرزمینی تشکیل شدند و شورشهایی بر ضد نازیها ویاری دهندگان آنها به وقوع پیوست. مشهورترین قیام در گتو ورشو اتفاق افتاد.

گتو کاناس

کاناس –شهری در مرکز لیتوانی . از اواسط سده 19 میلادی  کاناس به محلی برای فعالیتهای توسعه فرهنگی یهودیان در لیتوانی تبدیل شد.

در هنگام جنگ جهانی دوم ، قبل از اینکه کاناس به دست آلمانها بیفتد ، یهودیان به دست فاشیست های لیتوانیایی کشته شدند . بلافاصله همراه با اشغالی که توسط آلمانها صورت گرفت وقایعی اتفاق افتاد (شورشها، قتل و خشونت) به طور ویژه در لیتوانی دهها هزار یهودی کشته شدند. بقیه در گتو تجمیع شدند. در گتو کاناس یک گروه زیرزمینی بود که بسیاری از همقطاران را به جنگلها برد و آنها به پارتیزان ها پیوستند.

در 1944 که شوروی مثل طوفان بر سر آلمان آمد ، همه یهودیانی را که در گتو کاناس بودند را برای مرگ فرستادند.


  • مسلمان .

صفحه 31

توزیع منابع زندگی –سوالات و پاسخ ها

سوالات و پاسخ ها

ادبیات رابینی (رابین یعنی عالم یهودی) که در آن طی مکاتباتی به سوالهای پرسیده شده درباره هالاخا و زندگی پاسخ های حکمت آمیز داده شده است .ادبیات پاسخگویی (به وسیله نامه) در دوره یشیووت از خردمندان (گئونیم)( در اوایل قرن 7 میلادی ) به وجود آمد که بیشتر به دلیل دوری افراد از مراکز تعلیم تورات به وقوع پیوست. ولی این روش تا وقتی که (علما) دوباره منصوب شوند ادامه یافت. بعد از آن این سوالات و جوابها در کتاب جمع آوری شده است. و تا امروز بیش از 3000 کتاب پاسخگویی منتشر شده است . که یک منبع مهم از دستورات هالاخا است . که باعث توسعه قوانین یهودی برای مطالعه تاریخ مردم اسراییل است.

مسئله یودرنت(انجمن یهودیان بخصوص در زمان جنگ جهانی دوم) – رویدادی از دوران هولوکاست

نیاز وحشتناک انتخاب "چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد" با تمام خشونتش در زمان هولوکاست مطرح شد. در آنزمان یهودیان مجبور بودند وظایفی را در شورای مخصوصی که توسط نازی ها تعیین شده بود به انجام برسانند--  یودرنت (=انجمن یهودی).تا در اداره گتو ها کمک کنند و یهودیان را برای از بین بردنشان به اردوگاههای مرگ بیاورند. بعضی اوقات که نازیها عجله نداشتند یا نمی توانستند شهر کاملی را یکباره نابود کنند، آنها سهمیه ای را تعیین می کردند و اعضای انجمن یهودی باید آن را اعمال می کردند یعنی باید تصمیم می گرفتند چه کسانی فرستاده شوند.

اعضای یودرنت مربوط به گتویی در کووانا در لیتوانی ، مجبور شدند همه یهودیان را به اتاق های گاز بفرستند، تقریبا 5000 نفر صاحبان حرفه های مختلف و خانواده هاشان  که در آنزمان مجبوربه کار اجباری  شده بودند . اعضای انجمن در وضعیتی ناممکن گیر افتاده بودند. دربین آنها کسانی بودند که درخواست می کردند بدانند چشم انداز فلسفه یهودی درباره وضعیت وحشتناکی که مجبور بودند در آن ادامه دهند چیست. در جستجوهایشان برای یک جواب در اینمورد، رو به یک رابی دانشمند آوردند که همراه آنها در گتو زندگی می کرد ، رابی آفریم آشری .

رابی آشری خودش از نجات یافتگان هولوکاست بود.بعد از هولوکاست او به آموزه های کتاب پاسخگو روی آورد، و به وسیله آن به سوالهایی که در آنزمان برای او مطرح میشد و به پاسخ دادن به آنها می پرداخت.


  • مسلمان .

صفحه 30

وضعیت شرح داده شده در منابع یونانی چه شباهتی با داستان آب برای دو نفر دارد (تلمود بابلی ، باوا دو نکته را  ارائه می کند ס"ב ע"א) تفاوتهای بین دو وضعیت چیست ؟

جدول موضوعات را برای موضوعات بین کتون (استوآتر) وکارنیس تکمیل کنید

 

کتون

کارنیس

آیا مجاز است که ضعیف را هل بدهیم؟

 

 

زندگی چه کسی مقدم است ؟

 

 

 

الف .نظر کیتون و کارنیس را با نظر بن پتورا و رابی آکیوا مقایسه کنید

ب. آیا قاعده ای که رابی آکیوا مطرح کرد که زندگی تو مقدم بر زندگی دوستت است ، به قوی اجازه می دهد تا ضعیف را از روی تخته کنار بزند همانطور که نظر کارنیس است ؟ به چه سبب؟

فیلسوف عربی از متعلق به قرن دهم ابو بکر رازی نظر استوآتر را پذیرفت او مسئله مشابهی را که در بریتا گفته شده مطرح کرد .

"...یا داستان دو نفر که به بیابان خشکی رسیدند که در آن آب نبود. و یکی از آنها مقداری آب داشت که فقط برای نجات او کافی بود و برای دوستش کافی نبود ، از بین آنها یکی باید آب را میخورد. در چنین مواقعی شما برای مردم مفیدتر هستید.

4.

دلائلی برای همبستگی با ابوبکر رازی بیان کنید یا با نظر او مخالفت کنید. چه دلائلی موافق با وی میشود بیان کرد و چند دلیل بر ضد او ؟

5.

نامه ای در جواب ابوبکر رازی بنویسید و نظر خود را درباره این  موضوع به او بگویید.شما می توانید نظر خود را براساس نظر رابی آکیوا یا بن پتورا توجیه کنید.

6.

آیا شما هنوز هم فردی را که برای اجتماع سودمند تر است را به کسی که کمتر سود به جامعه می رساند ترجیح می دهید؟ یک رویداد را نشان دهید که آنها بر اساس الویت در آن ظاهر می شوند.

7.

جنبش های زیرزمینی که در زمان عملیات های نجات در دوره هولوکاست درگیر بودند گاهی شخصی را فقط به این دلیل که دارای توانایی نوشتن بود نجات می دادند

الف به نظر شما چرا؟

ب نظر شما درباره این معیار چیست (توانایی نوشتن) که بر اساس آن شخصی را برای نجات دادن انتخاب کنند؟

 


  • مسلمان .